ДОГОВІР (публічна оферта) про надання послугГромадська організація «Проектний офіс «І-СМАРТ», код ЄДРПОУ: 43384346 (далі – «Виконавець»), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ«Публічна оферта» - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця https://lp.it4u.ua/;

«Cайт Виконавця» - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://lp.it4u.ua/, яка є офіційним джерелом інформування потенційних замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, а також Програми відповідного курсу.

«Послуги» - набір інформаційно-консультаційних та навчальних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, (лекції, семінару, майстер-класу, мітапу, воркшопу і т.д.), які є невід'ємною частиною цього Договору.

«Сторони» - Виконавець та Замовник.

«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

Замовник – юридична або фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

«Курс» - виражений у формі тренінгу (лекції, семінару, майстер-класу, мітапу, воркшопу і т.д.) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс інформаційно-консультаційних та навчальних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

«Програма Курсу» - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

  • Назва, предмет і зміст Курсу, імена спікерів;
  • Кількість годин і / або розклад (графік) Курсу;
  • Вартість Курсу.
  • Порядок оплати і т.д.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://lp.it4u.ua/.

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на

відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://lp.it4u.ua/;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти, за допомогою месенджерів) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://lp.it4u.ua/.

2.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

2.6. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2.7. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється реєстрація та/або подання Заявки Виконавцю, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

2.8. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

2.9. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що останній представляє інтереси дитини на законних підставах та не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати укладений Договір нікчемним. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги з організації та проведення тренінгу, воркшопу (або іншого заходу згідно з анонсом), а Замовник – прийняти та оплатити їх.

3.2. Сторони домовилися, що детальний зміст (назва теми, формат, кількість учасників, тренер і т.д.) Курсу (тренінгу) погоджується Сторонами в Програмі курсу навчання (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця.

3.3. Інформаційно-консультаційні та навчальні послуги надаються у вигляді тренінгу (лекції, семінару, майстер-класу, мітапу, воркшопу і т.д.) або у формі дистанційного відтворення Курсу на пристрої Замовника (записи або прямої трансляції), відповідно до Програми Курсу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.  1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.
4.1. Надання послуг проводиться у чітко визначені години та дні, згідно з розкладом, відповідної до місця, що завчасно доводиться до відома Замовника, зокрема, шляхом зазначення його на сайті Виконвця: https://lp.it4u.ua/;

4.2. Місце проведення кожного окремого курсу (тренінгу) зазначено на веб-сторінці Виконавця https://lp.it4u.ua/.

4.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Замовником, повна або часткова, вартості відповідного Курсу і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

4.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

4.5. Порядок акцепту:

4.5.1. Замовник обирає Курс на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

4.5.2. Після вибору необхідного Курсу (-ів) Замовник оформляє заявку на консультацію або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.

4.5.3. Якщо Курс надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Замовник отримує посилання для доступу до цього Курсу, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Замовником при покупці Курсу.

4.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору неприпустима.

4.5.6. Послуга вважається наданою в момент проведення Курсу. Якщо Замовник не був присутній в момент проведення курсу (запізнився, не прийшов, забув ...) плата не повертається.

4.6. Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Курсів, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Замовника.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


5.1. Права і обов'язки Виконавця:5.1.1. Виконавець має право:5.1.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;5.1.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідно до Програми Курсу.5.1.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали,час та місце проведення.5.1.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.5.1.2. Виконавець зобов'язується:5.1.2.1. Надавати Замовнику консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.5.1.2.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні послуг.5.1.2.3. Розробити програму та організувати проведення відповідного заходу;5.1.2.4. При необхідності забезпечити Замовника навчально-методичними матеріалами та літературою.5.2 Права та обов'язки Замовника.5.2.1. Замовник має право:5.2.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

5.2.1.2. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.5.2.2. Замовник зобов'язується:5.2.2.1. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

5.2.2.2. Своєчасно внести плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.5.2.2.3. Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:можуть перешкодити іншим Замовникам, запрошеним особам або тренерам брати участь у тренінгу і отримувати інформацію в процесі проведення заходів.можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших замовників, запрошених осіб, тренерів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Захід.6.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором становить загальну суму сплачених Замовником Курсів.

6.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто Замовнику.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, зокрема, за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти сплачені Замовником за навчання, якщо Замовник прослухав більш ніж одне заняття Курсу і відмовився від Послуг.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти тільки за ті тренінги Курсу, що не були проведені Виконавцем. Проведені заняття Курсу в такому випадку не компенсуються.

6.6. У разі якщо Замовник відмовляється від участі у тренінгу, з поважних причин, повідомивши не пізніше, ніж за три дні, йому повертається 70% внесеної плати. У будь-якому іншому випадку внесена оплата не повертається  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ ТА ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. Виконавець НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ГАРАНТІЇ, що випливають із ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ ЗАМОВНИКА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. ЗАМОВНИК ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язаних

а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання;

б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним ставленням щодо будь-якої третьої сторони; або

в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Замовника або інформації.

Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: трьохсот гривень (300 грн.) або загальної суми, отриманої від Замовника за надання платних послуг.7.4. Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладених в даних умовах, відображають розумне і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.7.5. Замовник погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з наданням Послуг, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності, а саме одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.7.6. Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2.2. цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1 .3 цього Договору.7.7. У разі порушення Замовником п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Замовнику доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Замовником за Курс грошових коштів.

8. ФОРС-МАЖОР8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновку, довідки) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати документи, що підтверджують Форс-мажор.8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше ніж 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується із внесенням змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Замовником умов, передбачених п.п. 5.2.2.1, 5.2.2.2, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного та такого, що діє між Замовником та Виконавцем Договору.

9.3. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ10.1. Замовник підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.10.2. Замовник підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки і збору персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ11.1. Дана Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє домоменту її відкликання Виконавцем. Договірні відносини між окремим Замовником і Виконавцем набувають чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 6 цього Договору та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

11.2. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Оферти та / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.12.1. Виконавець надає Замовнику обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Замовник може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Замовник отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

12.2. Замовник погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.3. Використання Послуг не дає Замовнику права матеріальної або інтелектуальної власності на Послуги або матеріали, що використовуються.

12.4. Разом з матеріалами, які створюються в процесі проходження Курсу, Замовник надає Виконавцю повністю передавану, безоплатну, безстрокову, субліцензійну, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів Замовника, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

12.5. Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Замовника іншим Замовникам, які надалі будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Замовника, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Замовника з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ13.1. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

13.2. Жодна зі Сторін не може перевідступити свої права та обов'язки за Договором третім особам.

13.3. Акцептуючи даний Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомок за участі особи, від імені якої він діє та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування Курсу, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінах і території використання (з правом передачі третім особам).

13.4. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

13.5. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.6. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України. Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.7. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.8. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.14. Реквізити Виконавця
Громадська організація «Проектний офіс «І-СМАРТ»
код ЄДРПОУ: 43384346
р/р UA933218420000026003053061668